חוק חופש המידע

הנחיות בעניין הגשת בקשה לפי  חוק חופש המידע
 1. על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998, לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.

 2. על פי החוק, לא יימסר על ידי האיגוד  מידע שהוא אחד מאלה:

  1. מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בביטחון הציבור או בבטחונו או בשלומו של אדם;

  2. מידע בנושאים ששר הבטחון, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, קבע אותם בצו, באישור הועדה המשותפת;

  3. מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – חוק הגנת הפרטיות), אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין;

  4. מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין.
3. בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק:

 • על האיגוד להשיב לפונה תוך 30 יום,   אולם במקרה הצורך, רשאי הממונה  על חוק חופש המידע להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל- 90 ימים נוספים.

 • אם נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, והאיגוד  שוקל  לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, האיגוד יודיע  לצד השלישי, בכתב, על דבר הגשת  הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע.

 • קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי הוא להודיע לאיגוד, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין למסור את המידע, כולו או מקצתו, מכוח הוראות הדין. 21 הימים האמורים, לא יבואו במנין המועדים המנויים לעיל למתן מענה למבקש המידע אם החליט האיגוד לדחות את התנגדותו של הצד  השלישי, ימציא לו, בכתב, את החלטתו המנומקת, ויודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה. האיגוד לא יאפשר את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם הוחלט לדחותה, לפי הענין, אלא אם כן הודיע הצד השלישי שהתנגד, בכתב, כי הוא מוותר על זכותו להגישה.


4. בקשה  לאיגוד ערים אילון לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע יש להגיש לממונה על חופש המידע באיגוד.


פרטי הממונה על חוק חופש המידע באיגוד ופרטים לגבי אפשרות הפניה  בכתב אליו:


מר רענן תימור- מנכ"ל האיגוד,  הממונה  על חוק חופש המידע


מכון טיהור שפכים "אילון", אזור תעשייה רמלה מאחורי מפעל נשר


כתובת למשלוח דואר: ת.ד 767, רמלה מיקוד: 7210701


פקס: 073-2322922


דוא"ל igud@ayalonb.co.il 


5. הגשת בקשה לקבלת מידע יש להגיש על גבי טופס הגשת בקשה לקבלת מידע

6. על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט- 1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 21 ₪ והתחייבות המבקש לשאת באגרת טיפול והפקה, עד לסכום שלא יעלה על 160 ₪  כמפורט בטופס לעיל.


7. פרוט סוגי האגרות וסכומיהן:
 • אגרת בקשה לקבלת מידע- 21 ₪

 • אגרת טיפול- 32 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה החל מהשעה הרביעית

 • אגרת הפקה- 0.21 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק או 2.67 ₪ לתקליטור.


היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע. האיגוד לא יגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10   ₪


.ככל שלממונה יהיה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 160 ש"ח, יודיע למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.


הודיע הממונה למבקש כאמור לעיל, לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.


ככל שהתאגיד יחליט להעמיד את המידע לרשות המבקש, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.


8.פטור מתשלום:


מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.


מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980 ,או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ,שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.


"מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9 (2) (ב)  לפקודת מס הכנסה


הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה (כהגדרתה בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999), יהא פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית.


9.אופן התשלום


ניתן לשלם את אגרת הבקשה ואת יתר האגרות באמצעות:


א. העברה בנקאית: לחשבון מספר 27150044


ב.אתר האינטרנט של היחידה הממשלתית לחוק חופש המידע בכתובת www.foi.gov.ilבאמצעות טופס מקוון.


ג.שיק לפקודת האיגוד