מכרזים

מכרז פומבי מס' 02/22- אספקת מערבלי בוצה למעכלים קיימים במט"ש איילון
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות לאספקת של ארבעה או שמונה (לפי החלטת האיגוד) מערבלי בוצה למעכלים קיימים במט"ש איילון, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.
סיור קבלנים יתקיים ביום 6.6.22 בשעה 10:00 במט"ש איילון. השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 12.6.22, שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל  למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 27.6.22  בשעה 10:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
מכרז פומבי מס' 02/22- אספקת מערבלי בוצה למעכלים קיימים במט"ש איילון הודעה על שינויים במסמכי המכרז
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז.
ניתן לקבל את מסמכי המכרז, כולל העדכון באשר לשינויים לעיל, במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.
סיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום _26.6.2022_ בשעה 13:00 במט"ש איילון.
השתתפות בסיור קבלנים הינה חובה.
מציע שהשתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 6.6.22 אינו מחויב להשתתף בסיור הקבלנים הנוסף.
ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 3.7.2022, שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il
באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 6.6.22, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים הנוסף.
עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 6.6.22 או בסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.
מועד אחרון להגשת הצעות: 14.7.2022  בשעה __00: 12_____
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
הודעה בדבר בחירת נציגי ציבור לוועדות בחינת כוח אדם
4.10.2021
בהתאם לתקנות החדשות לקבלת עובדים, יו"ר האיגוד מינה 2 נציגי ציבור לצורך השתתפות לוועדת בחינה לקבלת עובדים. שמות הנציגים הינם:
 1. מר אלי בן שושה - נציג ציבור עיריית רמלה
 2. מר יובל אנוך  - נציג ציבור מועצה אזורית גזר

פנייה לקבלת מידע - RFI

הגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית IFAS
19.5.2022
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) איגוד ערים איילון (להלן: האיגוד) מבקש לקבל מידע מספקי טכנולוגיית Integrated Fixed Film Activated Sludge  (להלן: IFAS) לצורך הגדלת כושר הטיפול באגני האיוור הקיימים במט"ש איילון מספיקה ממוצעת של 81,000 מק"י, לספיקה ממוצעת של 95,000 מק"י. האיגוד מבקש לקבל מידע הנוגע ל:
 1. היתכנות
 2. אחריות
 3. ביצועים
 4. גבולות האספקה
 5. זמן האספקה
 6. פרטים טכניים על המתקן המוצע
 7. שינויים נדרשים במט"ש בכלל, ובאגני האיוור בפרט, לצורך התקנת המתקן המוצע, והפעלתו התקינה.
 8. אופן התקנת המתקן המוצע
 9. עלות
 10. השפעה על התהליך במט"ש
המידע שיתקבל ישמש לצורך הכנת מפרט לתהליך מכרזי במסגרתו ייבחר ספק טכנולוגיה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב למתכנן, עד לא יאוחר מיום  2.5.2022, בשעה 15:00 וזאת באמצעות דוא"ל : nadav@hgm-eng.co.il
מסמכי RFI להגשה                                                                                 
תוכניות רלוונטיות:                                                                                    
82670-30A 82670-30B 82670-30C 82670-31A 82670-31B 82670-31C 82670-32 82670-33 82670-34 82670-35 82670-36 82670-36A 82670-37A 82670-37B 82670-37C 82670-38A 82670-38B 82670-39 82670-39A Ekoton diffusers layout 1017 Tank1_13.8.19 Tank2_13.8.19

קול קורא