מכרזים

הודעה בגין דחיית מועד הגשת מסמכי המכרז לאספקת מפוחים [ 1/19 ] - תאריך ההגשה נדחה לתאריך ה-28.3.2019 עד לשעה 10:00 בבוקר.

להזכירכם את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה למשרדי האיגוד בהתאם לכל הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

 

מכרז 01/19 – הזמנה ליתן הצעות למכרז לאספקת מפוחים למט"ש איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם למכרז שבנדון לאספקת מפוחים למט"ש איילון וביצוע עבודות נלוות בהתאם למפורט במסגרת המפרט הטכני המצורף למסמכי המכרז.

רשאים להגיש הצעות במכרז זה נציגים בישראל של יצרני מפוחים מוכרים בתחום ייצור מפוחים צנטריפוגליים חד דרגתיים עם גיר העומדים בתנאי הסף הנקובים במכרז.

קבלת מסמכי המכרז: על המעוניינים להשתתף במכרז להירשם בדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL, וזאת לשם קבלת מסמכי המכרז וכלל העדכונים, ההבהרות, המענה לשאלות משתתפים וכיוצ״ב.

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 4.3.2019 שעה 9:00 בבוקר במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשייה "נשר" ברמלה.

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 25.3.2019 בשעה 12:00.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL