מכרזים

מכרז 05-18 – הזמנה ליתן הצעות מכרז לעריכת סקר טרום שיקום

ותכנון מפורט לשיקום ותכנון נופי של אס"פ מודיעין

 כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") פונה בזאת למציעים שונים, ליתן הצעתם לעריכת סקר טרום שיקום ותכנון מפורט לשיקום ותכנון נופי של אס"פ מודיעין.

רשאים להגיש הצעות במכרז זה משרדי תכנון או משרדי ניהול פרויקטים בנושאי סביבה העוסקים בתחום תכנון סקרים ושיקום מטמנות הממלאים אחר כל תנאי הסף של המכרז, בעלי ידע וניסיון בביצועם בפועל של השירותים, כנדרש במסמכי המכרז.

קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי איגוד ערים איילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש.

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 8.10.2018 שעה 10:00 בפתח אס"פ מודיעין.

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 1.11.2018 בשעה 12:00.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@AYALONB.CO.IL.

 

רענן תימור, מנכ"ל