מכרזים

25.1.2020

הודעה בדבר סיור קבלנים מכרז 01/2021

בשל מגבלות כינוס והתקהלות כאמור בהנחיות ממשלת ישראל לאור התפשטות נגיף קורונה, תוטל הגבלה על מספר המשתתפים. כל קבלן יורשה להכניס נציג אחד.

בהינתן מספר משתתפים אשר עולה על ההנחיות, הסיור יתבצע בסבבים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

17.1.2021

מכרז 01/2021 לביצוע עבודות  חשמל במתח נמוך עבודות כבילה ותשתיות  

עבור איגוד ערים איילון

כללי: איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) פונה בזאת למציעים שונים ליתן הצעתם לביצוע עבודות  חשמל במתח נמוך עבודות כבילה ותשתיות עבור איגוד ערים איילון

מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי האיגוד (באזור התעשייה נשר שברמלה) בתיאום מראש., או בדואר אלקטרוני בפנייה לכתובת המופיעה מטה

מפגש מציעים: השתתפות חובה! בתאריך 26.1.2021 בשעה 14:00במשרדי האיגוד באתר מט"ש אילון (ליד תחנת הכח גזר).

 

מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום 28.2.2021 בשעה 12:00 במשרדי האיגוד

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 073-2322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il.

 

 

קול קורא