מכרזים

4.7.18

הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

בכוונת האיגוד להתקשר עם חברת מודוטק טכנולוגיות מים בע"מ אשר למיטב ידיעת האיגוד הינה ספק יחיד בישראל לאספקת מגובים מכניים מסוג מפלבם 316 תוצרת חברת ANDRIZ.

גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריך 14.7.2018

13.6.18

בהמשך לפרסום האיגוד בדבר הזמנה להגשת הצעות להיכלל במאגר יועצים להלן מענה על שאלות המציעים.

‏‏מאגר יועצים - מענה על שאלות

תשומת לב המציעים לעובדה כי במסמכי ההצעה שפורסמו לא נכלל "תצהיר בדבר היעדר רישום פלילי" הנדרש בהגשה. לצורך הנוסחות מצ"ב התצהיר הנדרש בהגשה.

מאגר יועצים - תצהיר היעדר רשיום פלילי

              

29.5.18

 

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים

 

איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") מזמין בזאת בעלי מקצוע בתחומים הרלוונטיים המפורטים להלן להגיש בקשותיהם להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ לאיגוד, הכל כמופרט במסמכי ההזמנה המפורסמים בלינק המצורף להלן: ("מסמכי ההזמנה").

הזמנה להגיש הצעות להיכלל במאגר יועצים

 

האיגוד מעוניין להזמין יועצים ומתכננים להצטרף למאגר במקצועות המפורטים להלן (הכתובים בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד): מהנדס תהליכי בתחום המים והביוב, מודד מוסמך, יועץ בטיחות וכיבוי אש, יועץ קרקע, הידרולוג, גיאולוג, כימאי, יועץ חשמל, מהנדס קונסטרוקציה, מהנדס מים, יועץ סביבה, שמאי מקרקעין, אדריכל, אדריכל נוף, מתכנן – בדגש על תכנון מתקני מים וביוב, מומחה בתחום ניהול ופיקוח על ביצוע עבודות הנדסיות – בדגש על עבודות מים וביוב, יועץ איטום, שירותי מחשב ואינטרנט.

 

המאגר ישמש את האיגוד לצורך התקשרויות, מעת לעת, לצורך עריכת מכרז סגור או פניה תחרותית לקבלת הצעות בהתאם להוראות הדין.

 

האיגוד מזמין בזאת יועצים העומדים בתנאי הסף המצוינים במסמכי ההזמנה והמבקשים להיכלל במאגר, להגיש בקשה בכתב בצירוף כל המסמכים הנדרשים, בהתאם למפורט במסמכי ההזמנה המפורסמים באתר האינטרנט של האיגוד.

 

מובהר כי האיגוד אינו מתחייב להתקשר עם מגיש בקשה להיכלל במאגר המתכננים ו/או עם מי שיתקבל למאגר המתכננים של האיגוד.