מכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת חימום בוצה

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת אורן ציוד חמום בע"מ מספר מזהה 510566037 (להלן: "החברה"), כספק יחיד לאספקת ציוד להרחבת מערכת חימום הבוצה הקיימת במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023084314

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- מתקני חלוץ

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת א.צ.ו.מ בע"מ מספר מזהה 512663212 (להלן: "החברה"), כספק יחיד למתקן חלוץ למצע מקובע, מתקן חלוץ לתוספת למלות לאגני שיקוע ראשוני, מתקן חלוץ להחלפת החול במצע מסוג אחר בתאי הסינון, מתקן חלוץ באחד מאגני האיוור, שינוי בצנרת אוויר באגני האיוור ושינויים בצנרת בוצה קיימת וצנרת פולימרים קיימת לצורך התקנת צנטריפוגה במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023083546

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 
9.10.23 לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 קבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מועד הגשת מסמכי המכרז : 11.10.23 בשעה 11:00.  
הודעה מס' 3- מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
12.9.23  הודעה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

הודעה מספר 3- מכרז למלות 4-23

סיכום מפגש מציעים מס 2 מיום 30.8.23

נספח 6

נספח 7

נספח 12

נספח 13

נספח 1 +1 א

כל המסמכים המצורפים הינם חלק ממסמכי המכרז, וחובה לצרפם חתומים למסמכי הגשת ההצעה. כל הנספחים המעודכנים מחליפים את מסמכי המקור.

עקב  בעיה  טכנית שרטוטים/תכניות לא הועלו לאתר, ניתן לקבלן באמצעות פניה למייל של האיגוד.

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

הודעה מס' 2 - מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
24.08.2023 הודעה מס' 2- מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה מספר 2- מכרז פומבי 4-23 למלות בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת על השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז
24.08.2023 מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז, כולל העדכון באשר לשינויים לעיל, במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  30.8.23 בשעה 10:00 במט"ש אילון. השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה. מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 6.9.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות:21.9.23  בשעה 11:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז. בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

17/8/23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 שלום רב, הנדון: מכרז 04/2023, הגדלת ספיקת שיקוע ראשוני בטכנולוגיית למלות - הודעה מס' 1 בהמשך לשאלות שהתקבלו, המועד האחרון להגשת הצעות ידחה. הודעה בדבר מועד המעודכן תשלח בהמשך.   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

31.7.23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  8.8.23  בשעה: 10:00 במט"ש איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 16.8.23 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 29.8.23 בשעה 10:00, במסירה פיזית בלבד במשרדי האיגוד. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז פומבי מס 4-2023- למלות

(1)מכרז 4-2023 82670-20 (2)82670-30C מכרז 4-23 (3)82670-31C מכרז 4-23 (4)82670-22 מכרז 4-23

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז 3/23- אספקת ציוד מיזוג אויר והרכבתו

14.5.2023

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לאספקת ציוד מערכות מיזוג אוויר והרכבתו, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.

כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז בקישור מטה: מכרז מיזוג אויר 3-23

סיור קבלנים יתקיים ביום 18.5.23  בשעה 11:00  במט"ש איילון.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 8.6.23 וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.6.23 שעה 11:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 
9.10.23 לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 קבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מועד הגשת מסמכי המכרז : 11.10.23 בשעה 11:00.  
הודעה מס' 3- מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
12.9.23  הודעה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

הודעה מספר 3- מכרז למלות 4-23

סיכום מפגש מציעים מס 2 מיום 30.8.23

נספח 6

נספח 7

נספח 12

נספח 13

נספח 1 +1 א

כל המסמכים המצורפים הינם חלק ממסמכי המכרז, וחובה לצרפם חתומים למסמכי הגשת ההצעה. כל הנספחים המעודכנים מחליפים את מסמכי המקור.

עקב  בעיה  טכנית שרטוטים/תכניות לא הועלו לאתר, ניתן לקבלן באמצעות פניה למייל של האיגוד.

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

הודעה מס' 2 - מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
24.08.2023 הודעה מס' 2- מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה מספר 2- מכרז פומבי 4-23 למלות בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת על השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז
24.08.2023 מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז, כולל העדכון באשר לשינויים לעיל, במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  30.8.23 בשעה 10:00 במט"ש אילון. השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה. מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 6.9.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות:21.9.23  בשעה 11:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז. בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

17/8/23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 שלום רב, הנדון: מכרז 04/2023, הגדלת ספיקת שיקוע ראשוני בטכנולוגיית למלות - הודעה מס' 1 בהמשך לשאלות שהתקבלו, המועד האחרון להגשת הצעות ידחה. הודעה בדבר מועד המעודכן תשלח בהמשך.   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

31.7.23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  8.8.23  בשעה: 10:00 במט"ש איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 16.8.23 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 29.8.23 בשעה 10:00, במסירה פיזית בלבד במשרדי האיגוד. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז פומבי מס 4-2023- למלות

(1)מכרז 4-2023 82670-20 (2)82670-30C מכרז 4-23 (3)82670-31C מכרז 4-23 (4)82670-22 מכרז 4-23

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז 3/23- אספקת ציוד מיזוג אויר והרכבתו

14.5.2023

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לאספקת ציוד מערכות מיזוג אוויר והרכבתו, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.

כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז בקישור מטה: מכרז מיזוג אויר 3-23

סיור קבלנים יתקיים ביום 18.5.23  בשעה 11:00  במט"ש איילון.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 8.6.23 וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.6.23 שעה 11:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

ארכיון

2023

מכרז 1/23 - מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי ניהול ופיקוח במט"ש אילון
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות לשירותי ניהול  ופיקוח במט"ש אילון, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.
ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.
מפגש מציעים יתקיים ביום  30.4.23 בשעה 10:00  במט"ש איילון.
השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 7.5.23  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il.
באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש המציעים.
עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש המציעים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.
מועד אחרון להגשת הצעות: 23.5.23 שעה 10:30
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
 
מכרז 2/23 - מהנדס/ת האיגוד

11.5.23

איגוד ערים "אילון" מזמין בזה מועמדים מתאימים להגשת מועמדות לתפקיד מהנדס/ת האיגוד מס' 2/23. היקף משרה: 100%. תנאי העסקה: בהתאם למסגרת המאושרת למנהל אגף הנדסה בתאגיד מים וביוב. את הצגת המועמדויות יש להגיש ידנית בלבד במשרדי האיגוד במט"ש אילון ליד מפעל נשר ותחנת הכח גזר עד ולא יאוחר מיום 6.6.23 בשעה 11:00 . מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. לבירורים נוספים: 0732322900

פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מהנדס.ת האיגוד (תהליך איתור 2-23

טופס הגשת מועמדות - שאלון למועמד למשרת מהנדס.ת האיגוד

2022

קבלת הצעות מחיר לציוד מכשור מדידה בעבור מתקן חלוץ במטש איילון
13.9.2022
איגוד ערים איילון (ביוב,ביעור יתושים וסילוק אשפה),  קורא לקבלת הצעות לאספקה, ליווי התקנה, כיול מערכת מדידה וביצוע מבחני קבלה וכל זאת ע"פ המפרט המצורף בלינק הבא: מפרט מכשור - חבילה 1_
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 13.10.2022 באמצעות דואר אלקטרוני : viki@ayalonb.co.il,
מכרז פומבי מס' 03/22- הגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית IFAS תכנון, אספקת ציוד, ביצוע וליווי
19.12.2022
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות להגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית IFAS תכנון, אספקת ציוד, ביצוע וליווי, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או להורידם מהאתר.

מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  27.12.22 בשעה 10:00  במט"ש איילון.

השתתפות במפגש ובסיור קבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 10.1.23, שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : viki@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל  למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 23.1.23 שעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
מסמכי מכרז
חוזה
מפרט טכני
תוכניות
82670-31A 82670-31B 82670-31C 82670-31C 82670-32 82670-3382 670-34 82670-35 82670-36 82670-37A 82670-37B 82670-37C 82670-38A 82670-38B 82670-39 82670-39A
הודעה על שינויים במסמכי המכרז
4.1.2023
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או להורידם מהאתר

מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  10.1.23 בשעה 11:00. המפגש יהיה במשרדי האיגוד.

השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה.

מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 27.12.22 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף.

ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 15.1.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : viki@ayalonb.co.il באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 27.12.22, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 27.12.22 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות:5.2.23 בשעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז
הודעה 2 - מענה על שאלות מציעים
הודעה מספר 3 - מענה לשאלות מציעים
הודעה מספר 4 - פרוטוקולים של מפגשי מציעים
הודעה מספר 5 - תוצאות דיגום שביצע משתתף המכרז
תוצאות הדיגום הינן לידיעה בלבד ובאחריות הקבלן שביצע את הדיגום. תוצאות דיגום נקודות דיגום תוצאות דיגום1