מכרזים

הודעה על כוונה להתקשר עם חברת "מדי תעש בע"מ כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987
6.1.2022 איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת "מדי תעש בע"מ", ח.פ 510463599 (להלן: "החברה"), כספק יחיד לשדרוג 9 מפעילים ליציאה אנלוגית 4-20 מיליאמפר במט"ש. על פי חוות דעת המקצועית של מהנדסת האיגוד, קיימים כיום במט"ש איילון מפעילים תוצרת חברת ROTORK, אשר הנציגות הבלעדית שלהם בארץ היא מדי תעש בע"מ. מערכת הברזים  במט"ש מחוברת כיום אל מערכת הבקרה בקו תקשורת יחיד. כדי להגביר את אמינות העברת המידע והפעלתם של הברזים, יש לשדרג את השליטה על המפעילים של הברזים ליציאה אנלוגית 4-20 מיליאמפר .  בנוסף, כל מפעיל יחובר עצמאית ויחידנית על ידי כבלי פיקוד לבקר המרכזי (להלן : "עבודת השדרוג"). בהתאם לחוות הדעת המקצועית של מהנדסת האיגוד, לאור האמור לעיל מדי תעש בע"מ היא היחידה אשר יכולה לבצע את עבודת  השדרוג וזאת מבלי לאבד את האחריות על המפעילים, ובהתאם לאמור לעיל מהווה ספק יחיד. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 27.1.22 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – אספקת מלכודות חול
13.12.2021 בכוונת האיגוד להתקשר עם חברת אקודיק בע"מ, אשר למיטב ידיעת האיגוד הינה ספק יחיד לאספקת מלכודות חול מסוג PISTA 20B מתוצרת Smith&loveless  . מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי באיגוד + מפרט טכני. גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים, רשאי לפנות ולהודיע על כך עד לתאריך 13.01.2022 .  
 1. אישור ספק יחיד
 2. חוות דעת הנדסית
 3. מפרט טכני
מכרז פומבי מס' 8/2021 למתן שירותי יעוץ משפטי שוטף לאיגוד

12.12.2021

בהמשך לאמור בעמ' 2 למכרז, פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 12.12.21 בשעה 14:05

2.12.2021

מכרז 08/2021 - בחירת יועמ"ש לאיגוד ערים איילון - מענה לשאלות מציעים

22.11.2021

לידיעת המציעים - האיגוד יפרסם את תשובותיו לשאלות שיישאל ע"י מציעים במסגרת מכרז זה באתר האיגוד.

על המציעים מוטלת החובה לעקוב אחר עדכונים אלה וכן לצרף את מסמך/מסמכי ההבהרות והתשובות מטעם האיגוד כחלק ממסמכי ההצעה למכרז, כשהם חתומים בחתימה וחותמת המציע

18.11.2021
 1. איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) (להלן: "האיגוד") מזמין בזאת הצעות למתן שירותי יעוץ משפטי שוטף לאיגוד, כמפורט במסמכי המכרז.
 2. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז בלינק מטה, החל מיום 18.11.2021 או לעיין בהם ללא תשלום במשרדי האיגוד (באזור התעשייה "נשר" ברמלה), בתיאום מראש. שאלות הבהרה ניתן להגיש לאיגוד עד לתאריך 29.11.2021 בהתאם להנחיות המפורטות בתנאי המכרז. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז: 12.12.21 בשעה 14:00, ידנית במשרדי האיגוד.
 3. עלות המכרז 1,000 ₪, שישולמו במשרדי האיגוד טרם הגשת ההצעה.
 4. את ההצעות יש להגיש עד למועד האחרון, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי האיגוד באזור התעשייה רמלה, בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז.
 5. לפרטים נוספים ולתיאום מועד עיון, ניתן לפנות לאיגוד בטלפון: 073-2322900 או בדוא"ל: igud@ayalonb.co.il.
 6. מובהר כי היה ותתגלה סתירה בין מודעה זו לבין מסמכי המכרז, האמור במסמכי המכרז גובר על האמור במודעה זו.
דוד יפרח, יו"ר האיגוד
מסמכי מכרז לאיתור יועץ משפטי
הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 07/2021 למשרת מפקח/ת תפעול ותחזוקה
18.11.2021
הארכת מועד להגשת הצעות למכרז פומבי מס' 07/2021 למשרת מפקח/ת תפעול ותחזוקה  
דרוש/ה: מפקח/ת תפעול ותחזוקה לפרטי המשרה יש להקיש: כאן או לטלפון 073-2322900.
הגשת מועמדות ידנית במשרדי האיגוד החל מיום 13.12.21 ועד יום 16.12.21 עד השעה 13:00. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות קורות חיים, שאלון פרטים אישיים וניגוד עניינים וטופס הסכמה למסירת מידע פלילי – לא תידון מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף  
הודעה בדבר בחירת נציגי ציבור לוועדות בחינת כוח אדם
4.10.2021
בהתאם לתקנות החדשות לקבלת עובדים, יו"ר האיגוד מינה 2 נציגי ציבור לצורך השתתפות לוועדת בחינה לקבלת עובדים. שמות הנציגים הינם:
 1. מר אלי בן שושה - נציג ציבור עיריית רמלה
 2. מר יובל אנוך  - נציג ציבור מועצה אזורית גזר
מכרז פומבי 07/2021  דרוש מפקח/ת תפעול ותחזוקה - ר' טפסים רלווטים בהארכת המכרז
מכרז פומבי 07/2021  דרוש מפקח/ת תפעול ותחזוקה לפרטי המשרה יש להקיש: כאן ניתן להגיש מועמדות עד ליום 1.11.2021 בשעה 13:00 במזכירות האיגוד. בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות קורות חיים, שאלון פרטים אישיים וניגוד עניינים וטופס הסכמה למסירת מידע פלילי – לא תידון מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

קול קורא

18.10.21

הארכת מועד הגשת הצעות לקול קורא   -

האיגוד מודיע בזאת כי מועד האחרון לקבלת הצעות נדחה מתאריך ה-21.11.2021 לתאריך ה-6.12.21 בשעה 12:00.

השתתפות במפגש מציעים הינה חובה: מפגש מציעים נוסף יערך בתאריך 15.11.21 בשעה 9:00 במט"ש איילון.

מציע שהשתתף בסיור המציעים בתאריך 28.10.21 אינו חייב להשתתף בשנית.

הבהרות/שאלות נוספות ניתן להגיש עד למועד 22.11.2021 בהתאם להנחיות המפורטות במסמכי המכרז. שאר תנאי המכרז ללא שינוי.

--------------------------------------------------------------------------------- 

קול קורא למתן שירותי ייעוץ בתחום הגנת מידע וסייבר במט"ש איילון

 איגוד ערים איילון (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה) מתכבד להזמינכם להגיש הצעות  למתן שירותי ייעוץ בתחום הסייבר.

מסמכי הקול קורא יימסרו לכל המעוניין במשרדי איגוד ערים אילון (באזור התעשייה "נשר" שברמלה) בתיאום מראש, או בדואר אלקטרוני בפנייה אל הכתובת המופיעה מטה. .

השתתפות במפגש המציעים הינה חובה: מפגש המציעים יתקיים ביום 28.10 בשעה 9:00 במטש איילון.

מועד אחרון להגשת הצעות: 21.11.2021 בשעה 12:30. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאיגוד בטל': 0732322900 ובדוא"ל igud@ayalonb.co.il