מכרזים

מכרז מס' 02/24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים -הודעה מספר 2
25.1.24 מכרז פומבי למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים מכרז פומבי מס' 02/24 - הודעה מס' 2

להלן עדכונים  בקשר למכרז שבנדון 

Xerox Scan_25012024135640 בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז מס' 02/24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים - הודעה מס' 1 מענה של איגוד ערים איילון לשאלות הבהרה שהתקבלו בקשר למכרז
22.1.24 מכרז פומבי למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים מכרז פומבי מס' 02/24 - הודעה מס' 1

להלן המענה של איגוד ערים אילון לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון והודעה על שינויים במכרז

Xerox Scan_22012024142115   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז פומבי 01/24 לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה - מכרז פומבי 01/24- הודעה מס' 2
 

תאריך:25.1.24

שלום רב,

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

מכרז פומבי מס' 01/24  - הודעה מספר 2 

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מתכבד להשיב על השאלות שהתקבלו ולהודיע על שינויים במסמכי המכרז , כולל, בין השאר על שינוי בתנאי הסף , כמפורט להלן: Xerox Scan_25012024150103

איגוד ערים "אילון"

(ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

הודעה על שינויים במסמכי המכרז- מכרז פומבי 01/24 לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה - מכרז פומבי 01/24 הודעה על שינויים במסמכי המכרז
 

תאריך: 22.1.24

שלום רב,

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

מכרז פומבי מס' 01/24  - הודעה  על שינויים במסמכי המכרז 

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז. עדכון בדבר השינויים יועלה לאתר האיגוד ביום_29.1.24_. המועד לשאלות הבהרה מוארך בזה  עד ליום _5.2.24_. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום _15.2.24_ שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איגוד ערים "אילון"

(ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

מכרז מס' 01/24 הודעה מס' 1 מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה
 

תאריך 10.1.24

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

מכרז פומבי מס' 01/24  - הודעה מספר 1

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז כמפורט להלן:

  1. מבוטלת חובת השתתפות במפגש וסיור קבלנים, עם זאת הדבר מומלץ ולכן האיגוד יקיים שני מפגשים וסיורים נוספים במט"ש אילון במועדים להלן:

 15.1.24 בשעה 10:30

18.1.24   בשעה  10:30

בעניין זה יובהר למען הסר ספק שתנאי הסף שנקבע בסעיף 2.4 למכרז לפיו היתה דרישה כי "המציע השתתף במפגש ובסיור הקבלנים שיתקיים ביום 8.1.24 בשעה 10:00 במט"ש איילון." – מבוטל.

  1. המועד לשאלות הבהרה מוארך בזה  עד ליום 22.1.24.

ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד ליום 22.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il.

  1. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד בכתובת www.ayalonb.co.il ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר.

כמו כן עדכונים יישלחו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש וסיור קבלנים ומסרו פרטיהם לצורך קבלת הודעות בדוא"ל כאמור.

  1. המועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

מכרז 1-24 מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול ותחזוקה - הודעה מספר 1

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

(ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

מכרז מס' 02/24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים
2.1.23 מכרז פומבי למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים מכרז פומבי מס' 02/24 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום  10.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד. על המשתתפים במכרז לעקוב אחר עדכונים שיפורסמו בדף המכרז באתר האיגוד בכתובת https://ayalonb.co.il . על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר האיגוד טרם המועד להגשת הצעות למכרז. מועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז 2-24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז מס' 01/24- מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה
2.1.23 מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה מכרז פומבי מס' 01/24 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום 8.1.24 בשעה 10:00 במט"ש         איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום  15.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

      בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז מס' 06/2023 - מתן שירותי יועץ וממונה בטיחות

17.12.23

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות למתן שירותי יועץ וממונה בטיחות-מכרז פומבי מס' 06/2023  בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. מפגש מציעים יתקיים ביום 24.12.2023 בשעה 10:00 במט"ש איילון.   השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 1.1.2024, וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש המציעים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל  למציעים שהשתתפו במפגש המציעים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות 14.01.2024 בשעה 10:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכבוד רב, רענן תימור, מנכ"ל איגוד ערים "אילון"    
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת חימום בוצה

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת אורן ציוד חמום בע"מ מספר מזהה 510566037 (להלן: "החברה"), כספק יחיד לאספקת ציוד להרחבת מערכת חימום הבוצה הקיימת במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023084314

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- מתקני חלוץ

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת א.צ.ו.מ בע"מ מספר מזהה 512663212 (להלן: "החברה"), כספק יחיד למתקן חלוץ למצע מקובע, מתקן חלוץ לתוספת למלות לאגני שיקוע ראשוני, מתקן חלוץ להחלפת החול במצע מסוג אחר בתאי הסינון, מתקן חלוץ באחד מאגני האיוור, שינוי בצנרת אוויר באגני האיוור ושינויים בצנרת בוצה קיימת וצנרת פולימרים קיימת לצורך התקנת צנטריפוגה במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023083546

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
מכרז מס' 02/24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים - הודעה מס' 1 מענה של איגוד ערים איילון לשאלות הבהרה שהתקבלו בקשר למכרז
22.1.24 מכרז פומבי למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים מכרז פומבי מס' 02/24 - הודעה מס' 1

להלן המענה של איגוד ערים אילון לשאלות ההבהרה אשר התקבלו בקשר למכרז שבנדון והודעה על שינויים במכרז

Xerox Scan_22012024142115   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
הודעה על שינויים במסמכי המכרז- מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה - מכרז פומבי 01/24 הודעה על שינויים במסמכי המכרז
 

תאריך: 22.1.24

שלום רב,

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

מכרז פומבי מס' 01/24  - הודעה  על שינויים במסמכי המכרז 

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז. עדכון בדבר השינויים יועלה לאתר האיגוד ביום_29.1.24_. המועד לשאלות הבהרה מוארך בזה  עד ליום _5.2.24_. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ליום _15.2.24_ שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

איגוד ערים "אילון"

(ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

מכרז מס' 01/24 הודעה מס' 1 מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה
 

תאריך 10.1.24

לכבוד

משתתפי המכרז

שלום רב,

מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

מכרז פומבי מס' 01/24  - הודעה מספר 1

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז כמפורט להלן:

  1. מבוטלת חובת השתתפות במפגש וסיור קבלנים, עם זאת הדבר מומלץ ולכן האיגוד יקיים שני מפגשים וסיורים נוספים במט"ש אילון במועדים להלן:

 15.1.24 בשעה 10:30

18.1.24   בשעה  10:30

בעניין זה יובהר למען הסר ספק שתנאי הסף שנקבע בסעיף 2.4 למכרז לפיו היתה דרישה כי "המציע השתתף במפגש ובסיור הקבלנים שיתקיים ביום 8.1.24 בשעה 10:00 במט"ש איילון." – מבוטל.

  1. המועד לשאלות הבהרה מוארך בזה  עד ליום 22.1.24.

ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד ליום 22.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il.

  1. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד בכתובת www.ayalonb.co.il ועל המשתתפים במכרז לעקוב אחר הפרסומים באתר.

כמו כן עדכונים יישלחו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש וסיור קבלנים ומסרו פרטיהם לצורך קבלת הודעות בדוא"ל כאמור.

  1. המועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

מכרז 1-24 מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול ותחזוקה - הודעה מספר 1

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

(ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)

מכרז מס' 02/24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים
2.1.23 מכרז פומבי למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים מכרז פומבי מס' 02/24 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום  10.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. עדכונים בדבר המכרז יפורסמו באתר האיגוד. על המשתתפים במכרז לעקוב אחר עדכונים שיפורסמו בדף המכרז באתר האיגוד בכתובת https://ayalonb.co.il . על המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר האיגוד טרם המועד להגשת הצעות למכרז. מועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז 2-24 למתן שירותי תמיכה ומחשוב מנוהלים

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז מס' 01/24- מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה
2.1.23 מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה מכרז פומבי מס' 01/24 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום 8.1.24 בשעה 10:00 במט"ש         איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום  15.1.24 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 31.1.24 שעה 12:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז לקבלת הצעות לשירותי יעוץ בתחום התפעול והתחזוקה

      בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז מס' 06/2023 - מתן שירותי יועץ וממונה בטיחות

17.12.23

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות למתן שירותי יועץ וממונה בטיחות-מכרז פומבי מס' 06/2023  בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. מפגש מציעים יתקיים ביום 24.12.2023 בשעה 10:00 במט"ש איילון.   השתתפות במפגש המציעים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 1.1.2024, וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש המציעים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל  למציעים שהשתתפו במפגש המציעים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות 14.01.2024 בשעה 10:00. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכבוד רב, רענן תימור, מנכ"ל איגוד ערים "אילון"    
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - מערכת חימום בוצה

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת אורן ציוד חמום בע"מ מספר מזהה 510566037 (להלן: "החברה"), כספק יחיד לאספקת ציוד להרחבת מערכת חימום הבוצה הקיימת במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023084314

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד- מתקני חלוץ

30.10.23

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

לפי תקנה  3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח-1987

איגוד ערים "איילון"ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה (להלן: "האיגוד) מודיע בזאת על כוונתו להתקשר עם חברת א.צ.ו.מ בע"מ מספר מזהה 512663212 (להלן: "החברה"), כספק יחיד למתקן חלוץ למצע מקובע, מתקן חלוץ לתוספת למלות לאגני שיקוע ראשוני, מתקן חלוץ להחלפת החול במצע מסוג אחר בתאי הסינון, מתקן חלוץ באחד מאגני האיוור, שינוי בצנרת אוויר באגני האיוור ושינויים בצנרת בוצה קיימת וצנרת פולימרים קיימת לצורך התקנת צנטריפוגה במט"ש איילון הואיל והאיגוד סבור כאמור בחוות הדעת המצ"ב, שהיא היחידה בנסיבות אשר יכולה לבצע זאת. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות כאמור, רשאי לפנות אל האיגוד בכתב באמצעות כתובת דוא"ל: igud@ayalonb.co.il וזאת לא יאוחר מיום 14.11.23 ולהודיע לו כי קיים ספק אחר כאמור.  בפניה יש לציין את פרטי הפונה ופרטי הספק האחר, ככל שקיים.

Xerox Scan_30102023083546

איגוד ערים "איילון" ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה

ארכיון

2023

לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 
9.10.23 לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 קבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מועד הגשת מסמכי המכרז : 11.10.23 בשעה 11:00.  
הודעה מס' 3- מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
12.9.23  הודעה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

הודעה מספר 3- מכרז למלות 4-23

סיכום מפגש מציעים מס 2 מיום 30.8.23

נספח 6

נספח 7

נספח 12

נספח 13

נספח 1 +1 א

כל המסמכים המצורפים הינם חלק ממסמכי המכרז, וחובה לצרפם חתומים למסמכי הגשת ההצעה. כל הנספחים המעודכנים מחליפים את מסמכי המקור.

עקב  בעיה  טכנית שרטוטים/תכניות לא הועלו לאתר, ניתן לקבלן באמצעות פניה למייל של האיגוד.

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

הודעה מס' 2 - מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
24.08.2023 הודעה מס' 2- מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה מספר 2- מכרז פומבי 4-23 למלות בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת על השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז
24.08.2023 מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז, כולל העדכון באשר לשינויים לעיל, במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  30.8.23 בשעה 10:00 במט"ש אילון. השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה. מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 6.9.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות:21.9.23  בשעה 11:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז. בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

17/8/23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 שלום רב, הנדון: מכרז 04/2023, הגדלת ספיקת שיקוע ראשוני בטכנולוגיית למלות - הודעה מס' 1 בהמשך לשאלות שהתקבלו, המועד האחרון להגשת הצעות ידחה. הודעה בדבר מועד המעודכן תשלח בהמשך.   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

31.7.23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  8.8.23  בשעה: 10:00 במט"ש איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 16.8.23 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 29.8.23 בשעה 10:00, במסירה פיזית בלבד במשרדי האיגוד. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז פומבי מס 4-2023- למלות

(1)מכרז 4-2023 82670-20 (2)82670-30C מכרז 4-23 (3)82670-31C מכרז 4-23 (4)82670-22 מכרז 4-23

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז 3/23- אספקת ציוד מיזוג אויר והרכבתו

14.5.2023

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לאספקת ציוד מערכות מיזוג אוויר והרכבתו, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.

כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז בקישור מטה: מכרז מיזוג אויר 3-23

סיור קבלנים יתקיים ביום 18.5.23  בשעה 11:00  במט"ש איילון.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 8.6.23 וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.6.23 שעה 11:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 
9.10.23 לתשומת ליבכם אין שינוי במועד הגשת מסמכי המכרז 04/2023 קבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מועד הגשת מסמכי המכרז : 11.10.23 בשעה 11:00.  
הודעה מס' 3- מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
12.9.23  הודעה מס' 3 - מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

הודעה מספר 3- מכרז למלות 4-23

סיכום מפגש מציעים מס 2 מיום 30.8.23

נספח 6

נספח 7

נספח 12

נספח 13

נספח 1 +1 א

כל המסמכים המצורפים הינם חלק ממסמכי המכרז, וחובה לצרפם חתומים למסמכי הגשת ההצעה. כל הנספחים המעודכנים מחליפים את מסמכי המקור.

עקב  בעיה  טכנית שרטוטים/תכניות לא הועלו לאתר, ניתן לקבלן באמצעות פניה למייל של האיגוד.

בכבוד רב,

איגוד ערים "אילון"

הודעה מס' 2 - מכרז פומבי 04/2023 לקבלת הצעות להרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז מס' 04/2023
24.08.2023 הודעה מס' 2- מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה מספר 2- מכרז פומבי 4-23 למלות בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת על השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז
24.08.2023 מכרז פומבי מס' 04/2023  לקבלת הצעות  להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות הודעה על שינויים במסמכי המכרז איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז, כולל העדכון באשר לשינויים לעיל, במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או  באמצעות דוא"ל מהאיגוד.  לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  30.8.23 בשעה 10:00 במט"ש אילון. השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה. מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 6.9.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 8.8.23 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות:21.9.23  בשעה 11:00 הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז. בכבוד רב, איגוד ערים "אילון"
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

17/8/23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 שלום רב, הנדון: מכרז 04/2023, הגדלת ספיקת שיקוע ראשוני בטכנולוגיית למלות - הודעה מס' 1 בהמשך לשאלות שהתקבלו, המועד האחרון להגשת הצעות ידחה. הודעה בדבר מועד המעודכן תשלח בהמשך.   בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז פומבי מס' 04/2023 הרחבת מט"ש אילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות

31.7.23

מכרז פומבי לקבלת הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות מכרז פומבי מס' 04/2023 איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות להרחבת מט"ש איילון ע"י הגדלת קיבולת השיקוע הראשוני בטכנולוגיית למלות, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il. כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז מאתר האיגוד בכתובת  www.ayalonb.co.il. מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  8.8.23  בשעה: 10:00 במט"ש איילון. השתתפות במפגש וסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 16.8.23 זאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il. באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור. מועד אחרון להגשת הצעות: 29.8.23 בשעה 10:00, במסירה פיזית בלבד במשרדי האיגוד. הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.

מכרז פומבי מס 4-2023- למלות

(1)מכרז 4-2023 82670-20 (2)82670-30C מכרז 4-23 (3)82670-31C מכרז 4-23 (4)82670-22 מכרז 4-23

בכבוד רב, איגוד ערים "אילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)
מכרז 1/23 - מכרז פומבי לקבלת הצעות לשירותי ניהול ופיקוח במט"ש אילון
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות לשירותי ניהול  ופיקוח במט"ש אילון, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז.
ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.
מפגש מציעים יתקיים ביום  30.4.23 בשעה 10:00  במט"ש איילון.
השתתפות במפגש המציעים הינה חובה.
ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 7.5.23  וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il.
באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש המציעים.
עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש המציעים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.
מועד אחרון להגשת הצעות: 23.5.23 שעה 10:30
הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
 
מכרז 3/23- אספקת ציוד מיזוג אויר והרכבתו

14.5.2023

איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה)  (להלן: "האיגוד") מזמין בזה הצעות לאספקת ציוד מערכות מיזוג אוויר והרכבתו, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או באמצעות דוא"ל מהאיגוד. לצורך כך יש לפנות לאיגוד לכתובת מייל igud@ayalonb.co.il.

כמו כן ניתן להוריד את מסמכי המכרז בקישור מטה: מכרז מיזוג אויר 3-23

סיור קבלנים יתקיים ביום 18.5.23  בשעה 11:00  במט"ש איילון.

השתתפות בסיור הקבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 8.6.23 וזאת באמצעות דוא"ל : igud@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 25.6.23 שעה 11:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
מכרז 2/23 - מהנדס/ת האיגוד

11.5.23

איגוד ערים "אילון" מזמין בזה מועמדים מתאימים להגשת מועמדות לתפקיד מהנדס/ת האיגוד מס' 2/23. היקף משרה: 100%. תנאי העסקה: בהתאם למסגרת המאושרת למנהל אגף הנדסה בתאגיד מים וביוב. את הצגת המועמדויות יש להגיש ידנית בלבד במשרדי האיגוד במט"ש אילון ליד מפעל נשר ותחנת הכח גזר עד ולא יאוחר מיום 6.6.23 בשעה 11:00 . מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד. לבירורים נוספים: 0732322900

פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מהנדס.ת האיגוד (תהליך איתור 2-23

טופס הגשת מועמדות - שאלון למועמד למשרת מהנדס.ת האיגוד

2022

קבלת הצעות מחיר לציוד מכשור מדידה בעבור מתקן חלוץ במטש איילון
13.9.2022
איגוד ערים איילון (ביוב,ביעור יתושים וסילוק אשפה),  קורא לקבלת הצעות לאספקה, ליווי התקנה, כיול מערכת מדידה וביצוע מבחני קבלה וכל זאת ע"פ המפרט המצורף בלינק הבא: מפרט מכשור - חבילה 1_
את ההצעות יש להגיש עד לתאריך 13.10.2022 באמצעות דואר אלקטרוני : viki@ayalonb.co.il,
מכרז פומבי מס' 03/22- הגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית IFAS תכנון, אספקת ציוד, ביצוע וליווי
19.12.2022
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מזמין בזה הצעות להגדלת קיבולת מט"ש איילון בטכנולוגיית IFAS תכנון, אספקת ציוד, ביצוע וליווי, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או להורידם מהאתר.

מפגש וסיור קבלנים יתקיים ביום  27.12.22 בשעה 10:00  במט"ש איילון.

השתתפות במפגש ובסיור קבלנים הינה חובה. ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 10.1.23, שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : viki@ayalonb.co.il באחריותו של המשתתף במכרז למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  בסיור הקבלנים. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל  למציעים שהשתתפו בסיור הקבלנים ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות: 23.1.23 שעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל.
מסמכי מכרז
חוזה
מפרט טכני
תוכניות
82670-31A 82670-31B 82670-31C 82670-31C 82670-32 82670-3382 670-34 82670-35 82670-36 82670-37A 82670-37B 82670-37C 82670-38A 82670-38B 82670-39 82670-39A
הודעה על שינויים במסמכי המכרז
4.1.2023
איגוד ערים "איילון" (ביוב, ביעור יתושים וסילוק אשפה),  (להלן: "האיגוד"), מודיע בזה על שינויים במסמכי המכרז, לרבות בתנאי הסף למכרז. ניתן לקבל את מסמכי המכרז במשרדי איגוד ערים איילון שבאזור התעשיה נשר, מול תחנת הכוח של חברת החשמל, בימים א-ה בשעות 08:00 עד 15:00 בתיאום מראש או להורידם מהאתר

מפגש וסיור קבלנים נוסף  יתקיים ביום  10.1.23 בשעה 11:00. המפגש יהיה במשרדי האיגוד.

השתתפות במפגש וסיור קבלנים הינה חובה.

מציע שהשתתף במפגש וסיור קבלנים שהתקיים ביום 27.12.22 אינו מחויב להשתתף במפגש וסיור הקבלנים הנוסף.

ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב לאיגוד, בהתאם לתנאי המכרז, עד לא יאוחר מיום 15.1.23 שעה 12:00  וזאת באמצעות דוא"ל : viki@ayalonb.co.il באחריותו של משתתף במכרז, שלא השתתף בסיור הקבלנים שהתקיים ביום 27.12.22, למסור את פרטיו (שם מלא, כתובת דוא"ל, דואר, מספר טלפון ומספר פקסימיליה)  במפגש וסיור הקבלנים הנוסף. עדכונים בדבר המכרז ימסרו בדוא"ל למציעים שהשתתפו במפגש סיור הקבלנים שהתקיים ביום 27.12.22 או במפגש וסיור הקבלנים הנוסף הנזכר לעיל  ואשר מסרו את פרטיהם כאמור.

מועד אחרון להגשת הצעות:5.2.23 בשעה 12:00

הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל. בכל מקרה של סתירה בין המודעה לבין מסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז
הודעה 2 - מענה על שאלות מציעים
הודעה מספר 3 - מענה לשאלות מציעים
הודעה מספר 4 - פרוטוקולים של מפגשי מציעים
הודעה מספר 5 - תוצאות דיגום שביצע משתתף המכרז
תוצאות הדיגום הינן לידיעה בלבד ובאחריות הקבלן שביצע את הדיגום. תוצאות דיגום נקודות דיגום תוצאות דיגום1